top of page

Algemene Voorwaarden - MP Videoproductions

1. Algemeen

1. Opdrachtnemer: MP Videoproductions (KvK 55713610), hierna opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

3. Productie: De door opdrachtnemer geproduceerde huwelijksreportage; bevattende beeld, geluid, achtergrondmuziek en eventueel overig opdracht gerelateerd materiaal.

4.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2. Offertes, Prijzen

1. Alle offertes, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en 1 maand na offertedatum geldig, tenzij anders is overeengekomen.

2. De door opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van ‘MP Videoproductions’ en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

3. De prijzen in de genoemde offerte(s) zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte(s) of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Overeenkomst

1. Behoudens het hierna bepaalde komt de overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke of een bevestiging via de mail van aanvaarding van de opdracht.

2. Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

3. Opdrachtnemer is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

4. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5. Wanneer in overeenkomst een correctieronde is meegenomen heeft de opdrachtgever recht op één correctieronde. Indien dit niet in de overeenkomst is meegenomen, is een correctieronde mogelijk, maar worden hier extra kosten voor in rekening gebracht.

4. Termijnen

1. De in de offertes en dergelijke genoemde termijnen voor de levering worden naar beste weten en ervaring door opdrachtnemer opgegeven. Ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

 

5. Vergoeding bijkomende kosten

1. Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.

2. Meer- en minderwerk wordt (na vooroverleg met de opdrachtgever) apart in rekening gebracht.

6. Overmacht / Ziekte

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Bij ziekte van de videograaf van opdrachtnemer op een filmopnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen schadevergoeding eisen.

4. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.

7. Reclamaties

1. Eventuele reclamaties moeten binnen 14 werkdagen na levering kenbaar worden gemaakt onder opgave van de aard van de klacht.

2. Na het verstrijken van de gemelde termijn wordt de opdrachtgever geacht de levering te hebben goedgekeurd.

8.Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden door overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. De helft van het gestelde bedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement. Overige helft van de factuur binnen 14 dagen na oplevering van het product.

2. Van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan opdrachtnemer een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom rente en kosten.

10.Auteursrechten

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte producties te gebruiken als promotiemateriaal voor eigen doeleinde. Voor uitingen op internet wordt vooraf toestemming gevraagd.

2. Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van de videoproductie tot maximaal 6 maanden. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

11.Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page