top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MP Videoproductions

Meneer MJ Poelsma h.o.d.n. MP Videoproductions is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55713610 en is gevestigd aan Kalmanstraat 18, 2901 PC te Capelle aan den IJssel.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door MP Videoproductions.

 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 5. Diensten: MP Videoproductions biedt diverse bruidsvideografie en/of andere videografische dienste, waarin begrepen film-en/of video reportages, aan.

 6. MP Videoproductions: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die MP Videoproductions heeft aangesteld, projecten aan MP Videoproductions heeft verleend voor Diensten die door MP Videoproductions worden uitgevoerd, of waaraan MP Videoproductions een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en MP Videoproductions, alsmede voorstellen van MP Videoproductions voor Diensten die door MP Videoproductions aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door MP Videoproductions waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van MP Videoproductions, elke Overeenkomst tussen MP Videoproductions en Opdrachtgever en op elke dienst die door MP Videoproductions wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MP Videoproductions aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met MP Videoproductions is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 10. In het geval MP Videoproductions niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door MP Videoproductions gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. MP Videoproductions is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft MP Videoproductions het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor MP Videoproductions gegronde reden te weigeren.

 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden in het aanbod van MP Videoproductions zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van MP Videoproductions heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan MP Videoproductions te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

 2. MP Videoproductions heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

 3. MP Videoproductions is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgev zijnde n de overeengekomen aanbetaling

 5. Elke Overeenkomst die met MP Videoproductions wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan MP Videoproductions wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met MP Videoproductions is verbonden.

 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij MP Videoproductions met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die MP Videoproductions van Opdrachtgever verkrijgt.

 2. Zowel Opdrachtgever als MP Videoproductions kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover MP Videoproductions ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachevere50% van het verschuldigde restant bedrag verschuldid.

 6. Zowel Opdrachtgever als MP Videoproductions kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is MP Videoproductions nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. MP Videoproductions zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. MP Videoproductions staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 2. De Overeenkomst op basis waarvan MP Videoproductions de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door MP Videoproductions aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. MP Videoproductions heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 4. Bij de uitvoering van de Diensten is MP Videoproductions niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor MP Videoproductions, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

 5. MP Videoproductions is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt MP Videoproductions Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is MP Videoproductions aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door MP Videoproductions of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft MP Videoproductions recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 8. Opdrachtgever ontvangt de video’s nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.

 9. Reeds geplande afspraken kunnen slechts kosteloos geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum. Annulering binnen deze periode heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en/of gereserveerde tijd dient te vergoeden. Afspraken kunnen slechts in overleg met MP Videoproductions verplaatst worden.

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door MP Videoproductions verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat MP Videoproductions niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 2. MP Videoproductions is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is MP Videoproductions verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door MP Videoproductions voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. MP Videoproductions kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is MP Videoproductions gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan MP Videoproductions.

 

Artikel 8   Videografie

 1. De uitvoering van de videografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van video’s, tenzij anders overeengekomen.

 2. Videografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de videografiestijl en aanpak van MP Videoproductions. MP Videoproductions is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.

 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst MP Videoproductions genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het overeengekomen aantal video’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. MP Videoproductions zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 4. MP Videoproductions kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van MP Videoproductions een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden, waarvoor extra kosten gerekend kunnen worden

 5. Het auteursrecht op de videogragische werken berust uitsluitend bij MP Videoproductions, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een videografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door MP Videoproductions bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op videografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van MP Videoproductions is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de videografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van MP Videoproductions waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.

 7. Opdrachtgever kan slechts de door MP Videoproductions goedgekeurde en bewerkte video’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op(ruwe)’, onbewerkte video’s.

 

Artikel 9   Oplevering

 1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatal termijn, met als richtlijn de besproken of aangegeven datum, tenzij expliciet anders overeengekomen. MP Videoproductions zal de te ontwikkelen videoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.

 2. MP Videoproductions spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

 3. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.

 4. MP Videoproductions heeft het recht om alle door haar opgeleverde Werken te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

 

Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. MP Videoproductions is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van MP Videoproductions, MP Videoproductions een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 11   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

 2. MP Videoproductions voert haar dienstverlening uit conform een overeengekomen vaste prijs, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen dient opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs te voldoen. Het restant dient uiterlijk 3 werkdagenvoor de geplande trouwdatum voldaan te zijn

 3. MP Videoproductions kan haar dienstverlening op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever verrichten op basis van een   overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden kunnen  achteraf berekend aan de hand van de door MP Videoproductions opgestelde urenregistratie (nacalculatie) indien en voor zover dit expliciet is overeengekomen.

 4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door MP Videoproductions haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 8. MP Videoproductions is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van MP Videoproductions.

 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 11. Ingeval van annulering nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, blijft Opdrachtgever gehouden om het overeengekomen voorschot/aanbetaling te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

 

Artikel 12   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal MP Videoproductions zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Indien MP Videoproductions meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. MP Videoproductions gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal MP Videoproductions de betrokkene hierover informeren.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van MP Videoproductions verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever MP Videoproductions tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien MP Videoproductions op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14   Opschorting en ontbinding

 1. MP Videoproductions heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor MP Videoproductions gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. MP Videoproductions is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 3. MP Videoproductions is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om MP Videoproductions te vergoeden voor elk financieel verlies dat MP Videoproductions lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 15   Overmacht

 1. MP Videoproductions is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van MP Videoproductions wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van MP Videoproductions, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan MP Videoproductions zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van MP Videoproductions of door haar ingeschakelde derden(vii) pandemie of epidemie (viii) weeromstandigheden en (viiii) overige situaties die naar het oordeel van MP Videoproductions buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. MP Videoproductions is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van MP Videoproductions alleen geacht te bestaan ​​indien MP Videoproductions dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van MP Videoproductions, is MP Videoproductions uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever MP Videoproductions binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en MP Videoproductions deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat MP Videoproductions in staat is om adequaat te reageren.

 3. Indien het verrichten van Diensten door MP Videoproductions leidt tot aansprakelijkheid van MP Videoproductions, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens MP Videoproductions. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 4. MP Videoproductions sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. MP Videoproductions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

 5. Opdrachtgever vrijwaart MP Videoproductions voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door MP Videoproductions geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van MP Videoproductions.

 6. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is MP Videoproductionsvoor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in MP Videoproductions haar eigen advies. lid 8 kan ook weg

 7. MP Videoproductions staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens MP Videoproductions verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van MP Videoproductions vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MP Videoproductions binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van MP Videoproductions.

 

Artikel 17   Geheimhouding

 1. MP Videoproductions en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan MP Videoproductions bekend gemaakt is en/of op andere wijze door MP Videoproductions is verkregen.

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door MP Videoproductions opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht MP Videoproductions steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

 3. Indien MP Videoproductions op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en MP Videoproductions zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is MP Videoproductions niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door MP Videoproductions aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van MP Videoproductions vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal MP Videoproductions vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van MP Videoproductions is verspreid.

 5. De geheimhoudingsverplichting leggen MP Videoproductions en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van MP Videoproductions waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en berusten uitsluitend bij MP Videoproductions en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van MP Videoproductions worden overgedragen aan Opdrachtgever, is MP Videoproductions gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van MP Videoproductions rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MP Videoproductions. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door MP Videoproductions opgeleverde zaken, dient MP Videoproductions expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van MP Videoproductions rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 19   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan MP Videoproductions verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan MP Videoproductions zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 2. Opdrachtgever vrijwaart MP Videoproductions van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 3. Opdrachtgever vrijwaart MP Videoproductions voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door haar ingeschakelde of onder haarwerkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Opdrachtgever vrijwaart MP Videoproductions voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MP Videoproductions verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van MP Videoproductions of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via marc.poelsma@gmail.com met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil MP Videoproductions de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. MP Videoproductions zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen MP Videoproductions en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. MP Videoproductions heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen MP Videoproductions en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

bottom of page